Julian Dashper

Julian Dashper Russian Cruise Ship

Russian Cruise Ship, Princers Wharf - 1987